Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van holistisch orthomoleculair natuurgeneeskundig therapeut Jacqueline Elferink, hierna te noemen orthomoleculair therapeut of dienstverlener, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen onder nummer 09206574.

De orthomoleculair therapeut en cliënt nemen ieder hun verantwoordelijkheid in de behandelingen zoals die zijn afgesproken. De natuurgeneeskundige behandeling kan reguliere geneeswijzen aanvullen, maar vervangt deze niet. Cliënt raadpleegt bij alle fysieke of psycho-sociale klachten altijd eerst zijn/haar behandelend arts.

Artikel 1. Definities.
1. De orthomoleculair therapeut of dienstverlener: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval te weten Jacqueline Elferink.

2. De opdrachtgever of cliënt: de natuurlijke persoon die aan de orthomoleculair therapeut opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/ behandelingen/ consulten.

Art. 2. Toepasselijkheid.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen bovengenoemd orthomoleculair therapeut en de opdrachtgever.

Art. 3. Uitvoering van de overeenkomst.
1. Orthomoleculair therapeut Jacqueline Elferink zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de therapeut worden medegedeeld.

3. Orthomoleculair therapeut Jacqueline Elferink is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.

4. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment van het eerste consult totdat opdrachtgever is uitbehandeld.

5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of zolang de behandeling duurt, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan, bijvoorbeeld bij cursussen.

6. Wijzigingen van, dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Art. 4. Wijziging van de overeenkomst.
1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.

2. Orthomoleculair therapeut Jacqueline Elferink zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

3. Orthomoleculair therapeut Jacqueline Elferink heeft ten alle tijde het recht, de overeenkomst, zonder opgave van rede, met de opdrachtgever te beëindigen, zonder restitutie van voorafgaande consulten en/of aanschaf van suppletie.

Artikel 5. Opzegging.
Opdrachtgever en orthomoleculair therapeut kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de gebruikelijke annuleringstermijn van 24 uur in acht genomen wordt (zie artikel 7.)

Artikel 6. Overmacht.
Indien de orthomoleculair therapeut haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de orthomoleculair therapeut alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Artikel 7. Annulering.
1. Afspraken dienen telefonisch of per sms/voicemailbericht op aangegeven dagen: dinsdag t/m zaterdag, minimaal 24 uur voor de afspraak geannuleerd te worden. Een afspraak op dinsdag 12.00 uur dient dus uiterlijk zaterdag 12.00 uur voorafgaande aan de afspraak geannuleerd te worden. Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de opdrachtgever, gezien de gereserveerde tijd, het gehele consult bedrag verschuldigd.

2. De orthomoleculair therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal de orthomoleculair therapeut eveneens 24 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken, waarbij voor de opdrachtgever de meest gunstige tijd zal worden aangehouden.

Art. 8 Geheimhouding.
Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

Art. 9. Klachten.
Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan orthomoleculair therapeut bij gebreke, waarna het recht van opdrachtgever, om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

Art. 10. Betaling.
1. Betaling dient te geschieden op dezelfde dag na behandeling, middels pinbetaling of contant of overmaking of bij geval binnen 14 dagen na factuurdatum op het door dienstverlener aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van 14 dagen is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever de wettelijke rente aan dienstverlener verschuldigd.

2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de orthomoleculair therapeut, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

3. Derhalve zal na het versturen van 2 betalingsherinneringen overgegaan worden tot het incasseren via een door de orthomoleculair therapeut gekozen incassobureau en/of indien nodig gerechtsdeurwaarder.

4. Indien de zaak is overgedragen aan het door orthomoleculair therapeut gekozen incassobureau of gerechtsdeurwaarder, onttrekt de orthomoleculair therapeut zich volledig van de incassering. Overleg over eventuele betalingsregelingen e.d. kunnen dan door opdrachtgever alleen nog gepleegd worden met het incassobureau/de gerechtsdeurwaarder.

5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Art. 11. Aansprakelijkheid.
1. De aansprakelijkheid van dienstverlener is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van dienstverlener wordt uitbetaald.

2. Bij de uitvoering van de dienstverlening van bovengenoemd orthomoleculair therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.

3. Orthomoleculair therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening voordoen bij de opdrachtgever/cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de orthomoleculair therapeut. Bovengenoemd orthomoleculair therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

4. Orthomoleculair therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever/cliënt door de therapeut/natuurgeneeskundige mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van orthomoleculair therapeut beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever/cliënt.

6. De opdrachtgever/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij bovengenoemd dienstverlener aansprakelijk wil stellen.

7. Orthomoleculair therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of overige natuurgeneeskundige middelen. De leverancier van deze supplementen en/of overige natuurgeneeskundige middelen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar.

8. De opdrachtgever is verplicht alle relevante informatie over de medische situatie en het verleden, het gebruik en wijziging van medicatieschriftelijk door te geven aan de orthomoleculair therapeut.

9. De uit de behandelingen voortvloeiende adviezen of aanbiedingen zijn maximaal drie maanden geldig. Daarna dient het advies herijkt te worden in een individueel consult of te worden gestaakt.

10.De adviezen zijn niet ter vervanging van medische reguliere zorg. De orthomoleculair therapeut is geen arts en er worden geen officiële diagnoses gesteld. De testen mogen niet worden gebruikt ter vervanging van regulier medische testen en de supplementen niet ter vervanging van medicatie.

11. Cliënt/opdrachtgever vergewist zich er van dat het gebruik van voedingssupplementen geen garantie geeft tot genezing of verbetering van het klachtenpatroon.

12. Cliënt/opdrachtgever leest de etiketten voor het gebruik en doet dit op eigen verantwoordelijkheid.

13. Cliënt/opdrachtgever stopt bij zwangerschap met het innemen van de supplementen. Dit geldt ook wanneer er gestart wordt met nieuwe medicatie.

Art. 12. Tarieven.
1. Dienstverlener is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen onder meer bij tussentijdse verhogingen en/of toelagen op goederenprijzen, kosten van materialen, halffabricaten of diensten, die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, verzendkosten, lonen of sociale lasten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen die prijsverhogend werken waardoor de kostprijs wordt verhoogd. In het voorkomende geval zal de betrokkene daarvan zo spoedig als mogelijk op de hoogte worden gesteld.

2. Indien cliënt later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.

3. Orthomoleculair therapeut behoudt het recht de tarieven te wijzigen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen.
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en orthomoleculair therapeut waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden door bovengenoemd dienstverlener worden gewijzigd en aangepast. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie alsmede de data en voorwaarden van openingstijden, workshops, inloopspreekuren en overige activiteiten. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.