Privacyverklaring Orthobalans

Praktijk Orthobalans gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. De clientgegevens worden vastgelegd in een behandelovereenkomst en cliëntendossier. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, met betrekking tot uw hulpvraag. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Praktijk Orthobalans heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieet- voedings- leefstijl- en suppletieadvies te kunnen geven of aanvullende laboratoriumtesten aan te vragen en om deze adviezen en uitslagen vervolgens aan u te verstrekken.

  • om de persoonsgegevens te gebruiken t.b.v. de behandeling;
  • of er vooraf bij de huisarts, specialist of collega, hulpverlener, wordt ingewonnen.

Ter voorbereiding van het eerste consult verzoek ik u het intakeformulier in te vullen. Het intakeformulier staat klaar in u digitale dossier onder het kopje ‘formulieren’. In dit formulier kunt u uw hulpvraag formuleren, aangeven welke artsen u al heeft geraadpleegd, uw diagnoses, adviezen en resultaten van behandelingen door huisartsen en specialisten ten behoeve van uw hulpvraag  aangeven. Ook kunt u uw medicijngebruik noteren in dit formulier en aangeven welke complementaire /additionele therapieën u al voor deze klacht(en) heeft gevolgd.

Cliënten vanaf 12 jaar zijn verplicht om een handtekening te zetten.
Indien cliënt jonger is dan 16 jaar, tevens de handtekening van ouder(s) en /of verzorger(s). Indien cliënt minderjarig is dienen ouders en/of verzorgers aanwezig te zijn bij de behandeling. Wanneer ouders en /of verzorgers ermee instemmen dat de behandeling zonder hun aanwezigheid plaatsvindt, dienen zij hiervoor hun handtekening te zetten:

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie in het medisch dossier, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt c.q. ouder(s) en/of verzorgers.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
– zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens
– ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
– Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid;
– Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
– In het geval van klachten, geschillen en/of claims worden niet medische gegevens gedeeld met mijn verzekeraar Balens en eventuele andere externe adviseurs;
– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Praktijk Orthobalans zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen; Praktijk Orthobalans maakt hiervoor gebruik van Zorg Link. Met Zorg Link heeft Praktijk Orthobalans een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Praktijk Orthobalans heeft tevens een verwerkersovereenkomst afgesloten met JK Boekhouding, tbv de bedrijfsadministratie. De gegevens met JK Boekhouding worden anoniem gedeeld. Praktijk Orthobalans blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.  U heeft als client ten alle tijden het recht op wijziging, aanvulling of op gehele verwijdering van de persoonsgegevens, u kunt dit schriftelijk aanvragen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,
zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats;  uw geboortedatum; de datum van de behandeling;  en indien van toepassing of uw behandeling telefonisch of online is geweest.

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?
Praktijk Orthobalans bewaart uw persoonsgegevens 20 jaar na het laatste contactmoment, of in het geval van minderjarigen  20 jaar na het laatste contactmoment na 18 jarige leeftijd  (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar praktijk Orthobalans. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Praktijk Orthobalans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met mij via het telefoonnummer 0624129903 of via info@orthobalans.nl.

De website van Orthobalans maakt gebruik van Cookies, hier wordt van te voren toestemming gevraagd.

Meer informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door praktijk Orthobalans kunt u contact opnemen met Jacqueline Elferink via het telefoonnummer 0624129903 of via info@orthobalans.nl

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/